Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Klimapro Slovakia, s.r.o.

 

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) spoločnosti Klimapro Slovakia, s.r.o., so sídlom: Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO: 54 639 972,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:  Sro, vložka č. 161983/B, (ďalej ako „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou, ako aj akoukoľvek zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby (ďalej aj ako „zmluva o poskytnutí služby“).
 2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.dobraklima.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako „webové rozhranie obchodu“).
 3. Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.dobraklima.sk (ďalej len „webová stránka“).
 4. Kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania, a podnikateľ, ktorým je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 5. Službou sa považuje činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi predávajúcim odplatne vo forme montáže tovaru zakúpeného na webovej stránke predávajúceho a to najmä montáž klimatizačných jednotiek.
 6. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

 

2. Registrácia  a užívateľský účet

 1. Kupujúci môže objednať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. V prípade, ak sa kupujúci zaregistruje  na webovej stránke, bude mu pridelené užívateľské meno a heslo a po prihlásení môže vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej ako „užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého môže objednávať tovar a robiť ďalšie úkony s tým spojené.
 2. Pri objednávke tovarov a pri registrácií na webovej stránke je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom (ďalej ako „prístupové údaje“). Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s prístupovými údajmi a chrániť ich pred sprístupnením tretích osôb. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúcemu a to najmä v prípade, kedy kupujúci nevyužíva svoj užívateľský účet viac ako dva roky, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, vrátene obchodných podmienok.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

 

3. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaného predávajúcim, služieb a to vrátane ich kúpnej ceny. Kúpna cena ponúkaného tovaru a služieb zahrňuje daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky s výnimkou nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu, ktoré sú uvádzané osobitne (čl. 3.2). Kúpna cena ponúkaného tovaru a cena služieb zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na webovom rozhraní obchodu.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu.  Informácie súvisiace s nákladmi spojenými s dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo Slovenskú republiku, kupujúci nesie všetky náklady predávajúcim, ktoré sú k takémuto doručeniu potrebné.
 3. V prípade objednania tovaru, kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje informácie najmä o (i) objednávanom tovare a službe – vybraný tovar, alebo/aj službu „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu, (ii) spôsob úhrady kúpnej ceny – kupujúci vyberie požadovaný spôsob úhrady, (iii) spôsob doručenia – kupujúci vyberie požadovaný spôsob doručenia (ďalej spolu ako „objednávka“).
 4. Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári úplne, správne a pravdivo vyplniť svoje osobné údaje a údaje potrebné pre doručenie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov a takto poskytnuté údaje sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí jej doručenie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke, alebo v užívateľskom účte kupujúceho (ďalej ako „elektronická adresa kupujúceho“). Takéto oznámenie sa považuje za akceptáciu objednávky podľa bodu 3.6 obchodných podmienok.
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
 6. Nezodpovedáme za nevhodný výber klienta
 7. Kúpna zmluva, prípadne zmluva o poskytnutí služby je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia o prijatí objednávky (akceptácia), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.
 8. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o poskytnutí služby.

 

4. Kúpna cena, cena za poskytnuté služby a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru/služby dohodnutú v zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"). Kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov: (i) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, (ii) platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery, (iii) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo (iv) prostredníctvom platby PayPall (v) formou bezhotovostnej platby prostredníctvom platobnej karty v určenej prevádzkarni predávajúceho cez platobný terminál.
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ak nie je uvedené inak, sú uvedené s DPH.
 5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy (i) kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, (ii) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, (iii) zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu.  Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 7. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 8. Ak si kupujúci nechá zhotoviť tovar podľa osobitných požiadaviek, predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu tovaru platbou vopred.
 9. V prípade, ak kupujúci neprevezme alebo nezaplatí objednaný tovar v dohodnutej lehote, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a/alebo požadovať od kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20% z dohodnutej kúpnej ceny, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvná pokuta je splatná do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy predávajúceho na jej úhradu.

 

5. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a to do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 4. Ak sa podľa zmluvy o poskytnutí služby začne poskytovať služba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci týmto poučuje spotrebiteľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. V tejto súvislosti predávajúci si môže vyžiadať výslovný súhlas od spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúcej vety.
 5. Kupujúci – spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného emailom alebo na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služby prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru/služby dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla spoločnosti Klimapro Slovakia, s.r.o., sídlo: Kutlíkova 17, Bratislava 852 50.
 7. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci - spotrebiteľ odstúpil. Ak by bol spolu s tovarom poskytnutý dar, a ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar.
 8. Kupujúci – spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo kupujúcim - spotrebiteľom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na dostúpenie od zmluvy.
 9. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré kupujúci - spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu - spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 10. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek. Do tohto bodu spadajú všetky radiátory od výrobcov ISAN, TERMA, IRSAP, P.M.H. a INSTAL PROJEKT. Zároveň nezodpovedáme za osobitný výber kupujúceho (farba radiátora, typ pripojenia, rozmer ..), ktorý by mohol viesť k jeho neochote prevziať objednaný tovar.
 11. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 5.9. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5.6. týchto obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 12. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci - spotrebiteľ znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 14. V prípade, ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o poskytnutí služby po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa bodu 5.4 (posledná veta), je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. V prípade ak bola služba zo strany predávajúceho poskytnutá kupujúcemu – spotrebiteľovi, pričom spotrebiteľ od zmluvy o poskytnutí služby odstúpi v lehote podľa § 7 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, vrátene všetkých nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli (napr. náklady na demontáž). 
 15. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 5.5. a 5.6. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 5.9. týchto obchodných podmienok kupujúcemu.
 16. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1,  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. Spôsob doručenia tovaru si vyberá kupujúci zo spôsobov ponúkaných predávajúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom doručení tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva tovar u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, táto lehota sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní, resp. ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho môže sa táto lehota predĺžiť v závislosti od výrobných kapacít výrobcu.
 2. Neručíme za termíny dodania od dodávateľov v prípade vyhotovovania tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tieto termíny ani nevplývajú na cenu tovaru ani nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
 3. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci oprávnený jednostranne započítať  zmluvnú pokutu podľa bodu 4.9. týchto podmienok voči zálohe zaplatenej kupujúcim za objednaný tovar. Ak záloha prevyšuje výšku zmluvnej pokuty, je predávajúci povinný vzniknutý rozdiel vrátiť kupujúcemu bezhotovostným prevodom do 14 dní od doručenia oznámenia o započítaní kupujúcemu.
 4. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve, zmluvnú pokutu podľa bodu 4.9. týchto podmienok, prípadne ďalšiu škodu vzniknutú predávajúcemu vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu v lehote najneskôr do 2 pracovných dní, môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

7. Ochrana osobných údajov

 1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke tovarov a služieb prevádzané na webovom rozhraní obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o všetkých zmenách svojich osobných údajov.
 4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požiadať o informáciu o spracovaní osobných údajov a predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť.
 5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosti predávajúceho a zo zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kujúceho.

 

8. Záruka, reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@dobraklima.sk   
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

10. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom rozhraní obchodu predávajúceho.
 2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania tovaru sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 13.06.2014 a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.