Klimatizácie pre domácnosti a firmy už od 890 € aj s montážou

Hľa­dá­te kli­ma­ti­zá­ciu do by­tu, do­mu ale­bo fir­my? Vy­ber­te si z na­šej ši­ro­kej po­nu­ky kva­li­tných zna­čiek ako Sam­sung, Dai­kin, Mit­shu­bi­shi, LG a ďal­ších. Kom­fort si môžete uží­vať od 890 € ale­bo 30 € me­sač­ne na splát­ky. Sta­čí sa nám oz­vať a my sa o všet­ko posta­rá­me. Prí­deme, poz­rie­me a na­mon­tu­je­me. A vy si bu­de­te uží­vať do­ko­na­lú klí­mu.

Prečo si vybrať práve nás?

Bleskurýchle termíny obhliadok
Ponuky do 24 hodín
Certifikovaný Daikin Expert Partner
Najvyššia kvalita
Individuálny prístup
Montáže v Bratislave, Nitre, Žiline a okolí
Tisíce spokojných zákazníkov
Viac ako 10.000 úspešných inštalácií
5 ročná záruka na Daikin a Mitsubishi
Showroom Bratislava

Ako prebieha objednávka?

1
Kontaktujte nás
2
Ozveme sa do 24 hodín
3
Naplánujeme bezplatnú obhliadku
4
Vypracujeme cenovú ponuku
5
Potvrdenie objednávky
6
Naplánujeme montáž
7
Montáž uskutočníme do 30 dní
8
Pravidelný servis

Kompletné poradenstvo ohľadom klimatizácií

Klimatizácie pre domy, byty a paneláky
Kli­ma­ti­zá­cie pre do­my, by­ty a pa­ne­lá­ky pred­sta­vu­jú mo­der­né a e­fek­tív­ne rie­še­nia prí­jem­nej tep­lo­ty v in­te­rié­ri. A to ako po­čas ho­rú­cich let­ných dní, tak v zim­ných me­sia­coch. S na­ši­mi špič­ko­vý­mi kli­ma­ti­zá­cia­mi tak bu­de­te mať vždy i­de­ál­nu tep­lo­tu. Na vý­ber sú nás­ten­né, pa­ra­pet­né, pod­stro­pné či mul­ti­split za­ria­de­nia re­no­mo­va­ných zna­čiek. Sta­čí si len poz­rieť na­šu ši­ro­kú po­nu­ku, vyb­rať si tú správ­nu kli­ma­ti­zá­ciu pre va­šu do­mác­nosť a u­ží­vať si do­má­cu po­ho­du.
Klimatizácie pre firmy, kancelárie a komerčné priestory
Kli­ma­ti­zá­cie pre fir­my, kan­ce­lá­rie a ko­mer­čné prie­sto­ry sú sy­no­ny­mom špič­ko­vých za­ria­de­ní pre u­dr­ža­nie op­ti­mál­nej pra­co­vnej at­mo­sfé­ry v ob­chod­ných a pra­co­vných pros­tre­diach. Na­še vy­so­ko­vý­kon­né kli­ma­ti­zač­né sys­té­my e­fek­tív­ne re­gu­lu­jú tep­lo­tu a u­dr­žia­va­jú prí­jem­né pod­mien­ky pre za­mest­nan­cov a zá­kaz­ní­kov. Zvoľ­te si spo­ľah­li­vé kli­ma­ti­zá­cie a za­bez­peč­te op­ti­mál­ne pod­mien­ky pre pro­duk­ti­vi­tu a po­ho­du pra­co­vných prie­sto­rov.
Predpríprava a montáž klimatizácie
Všet­ko mu­sí fi­čať na 100%. S na­šou od­bor­nou pred­prí­pra­vou a pro­fe­sio­nál­nou mon­tá­žou sa o nič sta­rať ne­mu­sí­te. V ru­kách to bu­dú mať na­ši od­bor­ní­ci. Mon­tá­ži pre­chá­dza dô­klad­ná pred­prí­pra­va, kto­rá zah­ŕ­ňa pre­sné me­ra­nia, po­sú­de­nie prie­sto­ru a ur­če­nie mie­sta kli­ma­ti­zá­cie. Po­tom na­sle­du­je mon­táž, ke­dy sa dbá na kaž­dý de­tail. S na­ším ser­vi­som bu­de kli­ma­ti­zá­cia na­inš­ta­lo­va­ná s ma­xi­mál­nou sta­ro­stli­vos­ťou a pre­cíz­nos­ťou.
Klimatizácie na splátky
Mať hneď, no zap­la­tiť nes­kôr. I­de­ál­na kom­bi­ná­cia. Os­vie­žte svoj do­mov a­le­bo kan­ce­lá­riu na­ši­mi kli­ma­ti­zá­cia­mi a u­ží­vaj­te si op­ti­mál­ny kom­fort na splát­ky. S na­šou fle­xi­bil­nou mož­nos­ťou fi­nan­co­va­nia mô­že­te mať kva­lit­né za­ria­de­nia bez o­kam­ži­té­ho za­ťa­že­nia do­má­ce­ho roz­poč­tu. Na­ši od­bor­ní­ci vám ra­di po­ra­dia a pri­pra­via rie­še­nie ši­té na mie­ru. Ne­ča­kaj­te na i­de­ál­ne pod­mien­ky, zís­kaj­te po­hod­lie a kva­li­tu eš­te dnes a roz­lo­žte si ná­kla­dy na via­ce­ro splá­tok.

Výrobcovia klimatizácií

Odpovede na často kladené otázky

Cena nástennej klimatizácie zahŕňa vnútornú, vonkajšiu jednotku a ovládač. V prípade, že tomu tak nie je, zákazník je na to upozornený v popise produktu. Napr. u niektorých výrobcov je v cene kazetovej jednotky dekoračný panel a infračervený ovládač, u niektorých je v cene káblové ovládanie na stenu. Pri kanálových klimatizačných jednotkách ovládač súčasťou nie je.
V popise je uvedené čo je zahrnuté v cene a zároveň aj dostupné príslušenstvo k danému produktu.

Nie. Cena uvedená na e-shope pri klimatizácii je cena za vnútornú, vonkajšiu jednotku a vo väčšine prípadov aj ovládač. Cena montáže sa počíta ako samostatná položka. Prečítajte si popis štandardnej montáže, kde získate predstavu, čo je zahrnuté v cene a čo sa dopláca.
Radi vám poradíme so všetkými otázkami ohľadne montáže a naceníme aj individuálne požiadavky.

Áno, robíme. Najčastejšie predstavuje 70% ceny štandardnej montáže klimatizácie a cenu za rozvody chladu podľa potrebnej dĺžky trasy.
Klimatizáciu je možné doriešiť dodatočne bez stavebných úprav a potrebné inštalácie sú ukryté v podomietkových krabiciach, takže nekazia vzhľad interiéru.

Tieto požiadavky posudzujeme individuálne. Záleží od sezóny a dostupnosti našich technikov.

Áno, je potrebná pre presnejšie vypracovanie cenovej ponuky, stanovenie špecifických požiadaviek a následný ľahší priebeh montáže. Vo výnimočných prípadoch sa robí montáž aj bez obhliadky. Pripravili sme pre vás návod ako si spraviť obhliadku samostatne, a tak skrátiť dobu montáže.

Od záväzného objednania vieme klimatizáciu v závislosti od skladových zásob a voľných montážnych kapacít, vo väčšine prípadov doručiť a namontovať do 5 dní.

Áno, robíme aj servis klimatizácií. Štandardný servis klimatizácie stojí 90,00 € - ide o základnú cenu, ktorá sa fakturuje pri každom výjazde, bez ohľadu na to či sa robí bežné čistenie klimatizácie, oprava na mieste alebo sa len diagnostikuje porucha. Radi vám poradíme so všetkými otázkami ohľadne servisu a naceníme aj individuálne požiadavky.

Nie, nerobíme. Na servis mobilných klimatizácií je možné využiť v niektorých prípadoch servisné strediská podľa značky.

Určite áno:
  1. Zvýhodnená cena za servis klimatizácie.
  2. Vybavenie servisu nemusíte držať v hlave - my vás budeme dostatočne vopred kontaktovať a pripomenieme vám to.
  3. Prednosť pred ostatnými zákazníkmi - možnosť výberu termínu, ktorý vám vyhovuje.
  4. Staráme sa o vašu záruku na klimatizácie - pravidelný servis je podmienkou trvania záruky.
  5. Výpovedná lehota zo zmluvy je len 1 mesiac. Vypovedať ju môžete hocikedy a bez udania dôvodu. Stačí písomné oznámenie cez e-mail.

Klimatizáciu prinášajú so sebou montéri v deň montáže. Je tak ošetrená skutočnosť, že vám bude klimatizácia vynesená až do bytu (kuriér doručí klimatizáciu len pred 1. dvere).

Áno, odberné miesto máme v našom sklade v Bratislave na Kutlíkovej 17 (budova Technopolu). Otvorené máme denne od 9.00 do 17:00.

Nie, samostatné doručovanie cez víkendy nerobíme. Cez víkend však vieme zabezpečiť montáž klimatizácie (spolu s doručením), ak si o to požiadate.

Showroom a predajňa v Bratislave

">

Klimapro Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Pon - Pia: 09:00 - 17:00 hod
Infolinka: +421 917 911 845
Dizajnové radiátory: +421 905 412 770
Tepelné čerpadlá: +421 918 511 371

Zavoláme vám
Zavoláme vám
Nechajte nám svoje číslo a my vám zavoláme späť
Nechajte nám číslo
Zavoláme vám
Zavolajte nám
Zavolajte nám
Volajte (Po - Pia: 9:00 - 17:00)
+421 917 911 845
Napíšte nám
Napíšte nám
Neváhajte nám napísať. Odpovieme vám od pondelka do piatku.
Zanechajte správu
Napíšte nám