Získajte tepelné čerpadlo s montážou a štátnou dotáciou s výškou až do 4370 €

Vy­u­ži­te štát­ne fi­nan­co­va­nie až do výš­ky 4370 € na va­še no­vé Dai­kin te­pel­né čer­pad­lo vzduch-vo­da pre no­vé aj sta­ré bu­do­vy. Po­mô­že­me vám pri vý­be­re správ­ne­ho te­pel­né­ho čer­pad­la, pri žia­dos­ti o štát­ne fi­nan­co­va­nie, s in­šta­lá­ciou a po­nú­ka­me vám aj kom­plet­ný ser­vis. Kon­tak­tuj­te nás a my vám do 24 ho­dín vy­pra­cu­je­me in­di­vi­du­ál­nu po­nu­ku na mie­ru. Ne­chaj­te si po­ra­diť on­line a­le­bo nás nav­štív­te v na­šom show­roo­me v Bra­tis­la­ve.

Prečo si vybrať práve nás?

Bleskurýchle termíny obhliadok
Ponuky do 24 hodín
Certifikovaný Daikin Expert Partner
Najvyššia kvalita
Individuálny prístup
Montáže v Bratislave, Nitre, Žiline a okolí
Tisíce spokojných zákazníkov
Viac ako 10.000 úspešných inštalácií
5 ročná záruka na Daikin
Showroom Bratislava

Ako prebieha objednávka?

1
Kontaktujte nás
2
Ozveme sa do 24 hodín
3
Naplánujeme bezplatnú obhliadku
4
Vypracujeme cenovú ponuku
5
Potvrdenie objednávky
6
Naplánujeme montáž
7
Montáž uskutočníme do 30 dní
8
Pravidelný servis

Kompletné poradenstvo ohľadom tepelných čerpadiel

Štátna dotácia na tepelné čerpadlá
Ne­vá­haj­te vy­u­žiť štát­ne fi­nan­co­va­nie až do výš­ky 4370 €. Na Slo­ven­sku e­xis­tu­jú štát­ne do­tá­cie na te­pel­né čer­pad­lá, kto­ré sú ur­če­né na pod­po­ru pre­cho­du na e­ko­lo­gic­ké vy­ku­ro­va­cie sys­té­my. To­to vlád­ne fi­nan­co­va­nie so sadz­bou 437 € na 1 KW vý­ko­nu te­pel­né­ho čer­pad­la do ma­xi­mál­nej výš­ky až 4370 € po­má­ha zni­žo­vať fi­nan­čnú zá­ťaž spo­je­nú s in­šta­lá­ciou te­pe­lné­ho čer­pad­la a zá­ro­veň pod­po­ru­je vy­u­ží­va­nie tr­va­lo u­dr­ža­teľ­ných zdro­jov e­ner­gie.
Daikin tepelné čerpadlá VZDUCH-VODA
Hľa­dá­te te­pel­né čer­pad­lo do by­tu, do­mu a­le­bo kan­ce­lá­rie? Vy­ber­te si z na­šej po­nu­ky TOP za­ria­de­ní. Po­nú­ka­me kva­lit­né Daikin te­pel­né čer­pad­lá vzduch-vo­da, kto­ré sú pri­már­ne ur­če­né na e­fek­tív­ne vy­ku­ro­va­nie mie­stnos­tí. Hlav­nou vý­ho­dou toh­to ty­pu je nie­len jed­no­du­chá mon­táž, ale aj níz­ka ce­na. Pre­to je ten­to typ naj­pre­dá­va­nej­ší a naj­ob­ľú­be­nej­ší.
Tepelné čerpadlá pre staré domy
Te­pel­né čer­pad­lá po­nú­ka­jú skve­lú prí­le­ži­tosť na zlep­še­nie ú­čin­nos­ti vy­ku­ro­va­nia a zní­že­nie nák­la­dov na e­ner­giu. Ho­ci star­šie bu­do­vy mô­žu čas­to pred­sta­vo­vať výz­vu pre mo­der­né vy­ku­ro­va­cie sys­té­my, te­pel­né čer­pad­lá sú dos­ta­to­čne u­ni­ver­zál­ne na to, aby sa pris­pô­so­bi­li rôz­nym stav­bám. Vy­u­ží­va­jú o­ko­li­té tep­lo a pre­mie­ňa­jú ho na vy­ku­ro­va­ciu e­ner­giu, vďa­ka čo­mu sú e­ko­lo­gic­kou voľ­bou pri re­no­vá­cii sta­rých do­mov.
Náklady na tepelné čerpadlo
Ná­kla­dy na te­pel­né čer­pad­lo sa lí­šia v zá­vis­los­ti od ty­pu, veľ­kos­ti a po­žia­da­viek na in­šta­lá­ciu. Cel­ko­vé nák­la­dy za­hŕ­ňa­jú kú­pu sa­mot­né­ho te­pel­né­ho čer­pad­la ako aj in­šta­lá­ciu a pot­reb­né ú­pra­vy do­mu. Vlád­ne do­tá­cie však mož­no po­va­žo­vať za zní­že­nie in­ves­tič­ných nák­la­dov. Aby ste ma­li preh­ľad, pri­pra­vi­li sme nie­koľ­ko prí­kla­dov pre ce­no­vú kal­ku­lá­ciu.

Odpovede na často kladené otázky

Te­pel­né čer­pad­lo vy­u­ží­va pri­ro­dze­nú e­ner­giu, kto­rú zís­ka­va z o­ko­li­té­ho vzdu­chu, ze­me a­le­bo pod­zem­nej vo­dy. Zdroj tep­la sa lí­ši v zá­vis­los­ti od ty­pu čer­pad­la. E­ner­gia zís­ka­ná z von­kaj­šie­ho prie­sto­ru sa kom­pre­siou pre­me­ní na tep­lo a do­pra­ví sa z čer­pad­la do vy­ku­ro­va­cie­ho o­kru­hu. Te­pel­né čer­pad­lo je tiež mož­né vy­u­žiť na prí­pra­vu tep­lej pit­nej vo­dy. Sys­tém fun­gu­je spo­ľa­hli­vo po ce­lý rok. Do­kon­ca aj v chlad­ných zim­ných dňoch, ke­dy te­plo­ty kle­sa­jú až k -20°C, do­ká­že ten­to sys­tém stá­le o­do­be­rať dos­ta­tok tep­la zo svoj­ho o­ko­lia a pos­kyt­núť e­ner­giu na vy­ku­ro­va­nie a o­hrev vo­dy.

In­šta­lá­cia te­pel­né­ho čer­pad­la je po­mer­ne zlo­ži­tá zá­le­ži­tosť. Pre­to by ste sa ur­či­te ma­li po­ra­diť s od­bor­ní­kom. In­šta­lá­cia te­pel­né­ho čer­pad­la mô­že byť zvy­čaj­ne do­kon­če­ná za je­den deň, aj keď pres­ný čas in­šta­lá­cie zá­vi­sí od ty­pu te­pel­né­ho čer­pad­la a kon­štruk­cie váš­ho do­mu. Nap­rík­lad geo­ter­mál­ne te­pel­né čer­pad­lo mu­sí byť za­ko­pa­né v ze­mi na jed­nom mie­ste na va­šom po­zem­ku, a pre­to si vy­ža­du­je naj­väč­šie mon­táž­ne ú­si­lie. Keď­že zem má kon­štan­tnú tep­lo­tu me­dzi 5° a 7°C, geo­ter­mál­na e­ner­gia po­nú­ka bez­peč­ný a ú­čin­ný prí­rod­ný zdroj e­ner­gie.

Nie, svoj sú­čas­ný vy­ku­ro­va­cí sys­tém mô­že­te nah­ra­diť aj mo­der­ným te­pel­ným čer­pad­lom. Vy­so­ko­tep­lot­né te­pel­né čer­pad­lo vzduch-vo­da je vhod­né pre sta­ré bu­do­vy a tr­va­lé po­u­ží­va­nie e­xis­tu­jú­cich pot­ru­bí a ra­diá­to­rov. U­po­zor­ňu­je­me však, že naj­lep­šiu ú­čin­nosť te­pel­né čer­pad­lá do­sa­hu­jú v no­vo­stav­bách a­le­bo v op­ti­mál­ne i­zo­lo­va­ných, dô­klad­ne zre­kon­štru­o­va­ných do­moch. V i­ných prí­pa­doch mô­že byť lepš­ie roz­hod­núť sa pre hyb­rid­né te­pel­né čer­pad­lo, kto­ré je kom­bi­ná­ciou te­pel­né­ho čer­pad­la a kon­den­zač­né­ho kot­la.

Ak sa roz­hod­ne­te pre in­šta­lá­ciu te­pel­né­ho čer­pad­la, má­te nie­koľ­ko mož­nos­tí vy­u­ži­tia te­pel­né­ho vý­ko­nu. Nap­rík­lad svo­je no­vé a­le­bo e­xis­tu­jú­ce kon­vek­to­ry či ra­diá­to­ry po­mer­ne jed­no­du­cho na­po­jí­te na vy­so­ko­tep­lot­né te­pel­né čer­pad­lo.
Pre­fe­ru­je­te níz­ko­tep­lot­né te­pel­né čer­pad­lo vzduch pred vo­dou? Ten­to sys­tém je po­tom mož­né kom­bi­no­vať so strop­ným, ste­no­vým a­le­bo pod­la­ho­vým vy­ku­ro­va­ním. To vám u­mož­ní od­strá­niť ra­diá­to­ry a u­šet­riť mies­to. To­to rie­še­nie je na­vy­še aj ce­no­vo naj­vý­hod­nej­šie.
Ďal­šou mož­nos­ťou je te­pel­né čer­pad­lo vzduch-vzduch. To kom­bi­nu­je kú­re­nie a kli­ma­ti­zá­ciu. Te­pel­né čer­pad­lo vzduch-vzduch a­le­bo split sys­tém po­zos­tá­va z von­kaj­šej jed­not­ky a až 5 vnú­tor­ných jed­no­tiek, pri­čom všet­ky mô­žu byť in­šta­lo­va­né v rôz­nych mie­stno­stiach.

Te­pel­né čer­pad­lo zís­ka­va bez­plat­nú ob­no­vi­teľ­nú e­ner­giu z prí­ro­dy, no na svo­ju pre­vádz­ku pot­re­bu­je e­lek­tric­kú e­ner­giu. Ak chce­te tú­to e­lek­tri­nu čias­toč­ne u­dr­ža­teľ­ne vy­rá­bať, mô­že­te na­in­šta­lo­vať so­lár­ne mo­du­ly a pri­po­jiť ich k sys­té­mu te­pel­né­ho čer­pad­la. Ne­e­xis­tu­je ú­čin­nej­ší spô­sob vý­ro­by ze­le­né­ho tep­la ako pre­po­je­nie te­pel­né­ho čer­pad­la s fo­to­vol­ta­i­kou! To­to rie­še­nie vám po­mô­že do­sia­hnuť ma­xi­mál­ne ús­po­ry e­ner­gie a zá­ro­veň chrá­niť ži­vot­né pros­tre­die.
In­šta­lá­cia so­lár­nych mo­du­lov nie je mož­ná z tech­nic­kých a­le­bo fi­nan­čných dô­vo­dov? V tom­to prí­pa­de mô­že­te ke­dy­koľ­vek zís­kať pot­reb­nú e­lek­tric­kú e­ner­giu zo sie­te a v prí­pa­de pot­re­by pri­dať mo­du­lo­vú in­šta­lá­ciu nes­kôr. Ak si vy­be­rie­te pos­ky­to­va­te­ľa sie­te, kto­rý vy­u­ží­va ve­ter­nú a­le­bo vod­nú e­ner­giu, me­dzi­tým mô­že­te stá­le na­pá­jať svo­je te­pel­né čer­pad­lo e­lek­tric­kou e­ner­giou z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov.

Bra­tis­lav­ský kraj je, žiaľ, vyč­le­ne­ný zo štát­nych do­tá­cií v rám­ci pro­jek­tu Ze­le­ná do­mác­nos­tiam II. To zna­me­ná, že na te­pel­né čer­pad­lá ne­mô­že­te zís­kať fi­nan­čnú pod­po­ru zo stra­ny štá­tu.
Keď­že spo­loč­nosť Daikin nech­ce, aby bo­li o­by­va­te­lia Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja uk­rá­te­ní o tie­to vý­ho­dy, po­nú­ka špe­ciál­nu Daikin zľa­vu až do 2274 € na kú­pu te­pel­né­ho čer­pad­la Daikin Altherma.

Showroom a predajňa v Bratislave

Klimapro Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Pon - Pia: 09:00 - 17:00 hod
Infolinka: +421 917 911 845
Dizajnové radiátory: +421 905 412 770
Tepelné čerpadlá: +421 918 511 371

Zavoláme vám
Zavoláme vám
Nechajte nám svoje číslo a my vám zavoláme späť
Nechajte nám číslo
Zavoláme vám
Zavolajte nám
Zavolajte nám
Volajte (Po - Pia: 9:00 - 17:00)
+421 917 911 845
Napíšte nám
Napíšte nám
Neváhajte nám napísať. Odpovieme vám od pondelka do piatku.
Zanechajte správu
Napíšte nám