Dizajnové radiátory do každého interiéru

Di­zaj­no­vé ra­diá­to­ry sú je­di­neč­ným a o­ri­gi­nál­nym do­pln­kom kaž­dé­ho in­te­rié­ru. Ho­dia sa do kú­peľ­ne, o­bý­vač­ky, det­skej iz­by i spál­ne. Je to u­me­nie, kto­ré spá­ja funk­čnosť a es­te­ti­ku. Ma­jú rôz­ne veľ­kos­ti i fa­reb­né pre­ve­de­nie, tak­že skrá­šlia kaž­dú miest­nosť a sta­nú sa u­ni­kát­nym skvo­stom. Pri­daj­te váš­mu do­mo­vu šmrnc s na­ši­mi di­zaj­no­vý­mi ra­diá­tor­mi.

Prečo si vybrať práve nás?

Okamžité poradenstvo
Individuálny prístup
Tisíce spokojných zákazníkov
Všetky typy ohrevov
Až 650 farebných prevedení
Možnosť atypických rozmerov
Smart riešenia
7 dizajnových značiek
Záruka až 8 rokov
Najväčší showroom Bratislava

Ako si vybrať radiátor?

1
Vyberte si typ ohrevu
2
Vyberte si dizajn
3
Zvoľte si správny rozmer
4
Zvážte potrebný vykurovací výkon
5
Vyberte si farbu
6
Zvoľte si typ pripojenia
7
Vyberte si vhodný ventil a doplnky
8
V prípade potreby nás kontaktujte

Kompletné poradenstvo ohľadom radiátorov

Ako si vybrať radiátor
Chce­li by ste no­vý ra­diá­tor, no tá­pe­te, kto­rý a ako si vy­brať? Dô­le­ži­té je zvá­žiť via­ce­ro fak­to­rov, ako veľ­kosť mies­tnos­ti, di­zajn či e­ner­ge­tic­kú e­fek­tív­nosť. Mo­der­né di­zaj­no­vé ra­diá­to­ry nie­len­že pos­ky­tu­jú tep­lo, ale do­da­jú o­ri­gi­nál­ny štýl in­te­rié­ru. V na­šej ši­ro­kej po­nu­ke náj­de­te od kla­si­ky, cez a­ty­pic­ké kús­ky, kto­ré za­uj­mú nie­len fa­reb­ným pre­ve­de­ním, roz­mer­mi, ale aj tva­rom. Vy­ber­te si di­zaj­no­vý ra­diá­tor, kto­rý spĺ­ňa va­še kri­té­riá, do­dá­va váš­mu do­mo­vu je­di­neč­nosť a eš­te ho aj e­fek­tív­ne vy­kú­ri.
Radiátory podľa typu
Di­zaj­no­vý ra­diá­tor, kto­rý pad­ne do mies­tnos­ti ako u­lia­ty. Vý­ber je ob­rov­ský. Pod­ľa ty­pu si vie­te vyb­rať ver­ti­kál­ny, ho­ri­zon­tál­ny, člán­ko­vý, so zr­kad­lom, lia­ti­no­vý, LED, skle­ne­ný či ret­ro. Kaž­dý z nich má svo­je je­di­neč­né vlas­tnos­ti a vý­ho­dy, kto­ré pris­pe­jú k e­fek­tív­ne­mu a štý­lo­vé­mu tep­lu váš­ho do­mo­va. Dôk­lad­ne si pre­to poz­ri­te na­šu ši­ro­kú po­nu­ku a náj­di­te si ten pra­vý di­zaj­no­vý ra­diá­tor pre va­šu do­mác­nosť.
Radiátory podľa umiestnenia
Do o­bý­vač­ky, ku­chy­ne, na chod­bu, do kú­peľ­ne, pra­cov­ne či det­skej iz­by? Náj­di­te i­de­ál­ny di­zaj­no­vý ra­diá­tor do mies­tnos­ti, kto­rú chce­te o­ži­viť a spes­triť. V na­šej po­nu­ke si ur­či­te prí­de­te na svo­je. Keď vie­te, kam by ste chce­li no­vý di­zaj­no­vý ra­diá­tor u­miest­niť, ľah­šie sa vám bu­de hľa­dať. Poz­ri­te si na­šu ši­ro­kú po­nu­ku kú­peľ­ňo­vých ra­diá­to­rov, ra­diá­to­rov pod ok­no a­le­bo do chod­by. Do­daj­te va­šej miest­nos­ti no­vý, štý­lo­vý a je­di­neč­ný vzhľad a u­ží­vaj­te si aj tep­lo a kom­fort.
Ventily, doplnky a iné príslušenstvo pre radiátory
Ob­jav­te ši­ro­ký vý­ber ven­ti­lov, do­pln­kov a ďal­šie­ho prís­lu­šen­stva pre va­še ra­diá­to­ry. S na­ši­mi ter­mos­ta­tic­ký­mi ven­til­mi si ľah­ko nas­ta­ví­te op­ti­mál­nu tep­lo­tu. Vďa­ka kva­lit­ným ven­ti­lo­vým hla­vi­ciam za­is­tí­te pres­né re­gu­lo­va­nie prie­to­ku tep­lej vo­dy do ra­diá­to­ra, čo po­ve­die k rých­lej­šej a­le­bo po­mal­šej o­doz­ve zme­ny tep­lo­ty v miest­nos­ti. O­krem to­ho po­nú­ka­me aj ďal­šie prís­lu­šen­stvo, ako e­lek­tric­ké re­gu­lá­to­ry, ter­mos­ta­ty a ter­mos­ta­tic­ké zá­suv­ky či kry­cie sa­dy. Vy­ber­te si pres­ne to, čo pot­re­bu­je­te a hľa­dá­te. U nás to náj­de­te.

Výrobcovia radiátorov

Odpovede na často kladené otázky

Podstatné je, či bude radiátor jediným vykurovacím telesom v priestore. Ak áno, tak treba vypočítať výkon, ktorý je potrebný na vykúrenie priestoru.
Potrebný výkon radiátora (Watt) = objem miestnosti x koeficient strát tepla (25–30 = veľmi dobrá izolácia, 30–40 = priemerná až dobrá izolácia, 50–60 zlá izolácia).
Ďalšia vec je pripojenie - ako máte privedenú vodu k radiátoru.
V prípade záujmu o kombinované pripojenie (voda/elektrika) je potrebné prihliadať aj na elektrickú predprípravu.

Súčasťou balenia je montážna sada na uchytenie radiátora o stenu – vo farbe radiátora. Taktiež odvzdušňovací ventil, imbusový kľúč a pri niektorých aj zátky na uzatvorenie zvyšných otvorov.

Záleží, z akého ste regiónu. Ak je to Bratislava a okolie, tak je možné sa dohodnúť. Záleží od aktuálnej situácie našich montérov.
Cena montáže je závislá od potrebných materiálov k montáži, vzdialenosti a času...

V prípade, že máte pôvodné potrubia a ich dispozícia sa má meniť, tak je vhodné obhliadku urobiť. Postačuje aj zaslanie fotografií.

Od záväzného objednania vieme radiátor vyskladniť aj okamžite, ak ho máme skladom.
Ak je radiátor vyrábaný na zákazku, dĺžka výroby závisí od aktuálneho množstva zákazok daného výrobcu.
Preverte si aktuálne výrobné lehoty u nášho obchodného zástupcu.

Doručenie radiátora je viacerými možnosťami.
  1. Viete si ho vyzdvihnúť sami na sklade.
  2. Doručuje kuriér v rámci celého Slovenska

Dodanie je zdarma.

Áno, odberné miesto máme v našom sklade v Bratislave – Kolmá 4, sklad 12

Nie, samostatné doručovanie cez víkendy nerobíme.

Kuriér vám zavolá a dohodne si s vami iný čas doručenia tovaru.

Je to z dôvodu, že ste si objednali tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek. Dizajnové radiátory sa vyrábajú na zákazku. Jedná sa o tovar od výrobcov ISAN, TERMA, IRSAP, INSTAL-PROJEKT, P.M.H. a TUBOTECH.
Na tieto produkty sa nevzťahuje možnosť vrátenia, keďže sa jedná o tovar vyrobený na mieru.

Radiátory si môžete pozrieť v našom showroome v Bratislave na Kutlíkovej 17 (budova Technopolu). Sú vystavené v hale. Kancelária je otvorená v pracovné dni od 9.00 do 17.00.

Platiť sa dá:
  • kartou
  • prevodom
  • PayPal
  • internet bankingom: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, Poštová banka, ČSOB, Fio banka
  • zálohovou faktúrou
  • na mieste v showroome: v hotovosti alebo platobnou kartou.

Showroom a predajňa v Bratislave

Klimapro Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Pon - Pia: 09:00 - 17:00 hod
Infolinka: +421 917 911 845
Dizajnové radiátory: +421 905 412 770
Tepelné čerpadlá: +421 918 511 371

Zavoláme vám
Zavoláme vám
Nechajte nám svoje číslo a my vám zavoláme späť
Nechajte nám číslo
Zavoláme vám
Zavolajte nám
Zavolajte nám
Volajte (Po - Pia: 9:00 - 17:00)
+421 905 412 770
Napíšte nám
Napíšte nám
Neváhajte nám napísať. Odpovieme vám od pondelka do piatku.
Zanechajte správu
Napíšte nám